Nawigacja

Szkoła Demokracji Samorząd Uczniowski Historia Patron Pedagog i psycholog szkolny Egzamin gimnazjalny Projekt edukacyjny Dokumentacja przebiegu nauczania Wzór zwolnienia z lekcji Statut i WSO Gimnazjum im. gen. S. Maczka Statut i WSO Szkoły Podstawowej w Bliżynie Koncepcja i plan pracy szkoły Program wychowawczo - profilaktyczny Absolwenci Zajęcia pozalekcyjne Kwestionariusz osobowy ucznia - oddział zerowy Kwestionariusz osobowy ucznia SP Kwestionariusz osobowy ucznia GIM O narkomanii Książki naszych marzeń Rodzina, Twój przyjazny świat Szkolny zestaw podręczników

O szkole

Szkoła Demokracji

Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego jest w czasach obecnych sprawą wspólną i ważną dla całej Europy. Pojecie demokracji narodziło się w starożytnej Grecji. Współczesne państwa europejskiego kręgu kulturowego są na ogół państwami demokratycznymi. Demokracja w dzisiejszych państwach urzeczywistnia się poprzez wybieranie przez obywateli przedstawicieli do organów władzy państwowej.

 Wybory to akt demokracji, służący wyłonieniu kandydatów osób, które maja piastować określone urzędy publiczne. Polska jako kraj europejskiego kręgu kulturowego jest państwem o ustroju demokratycznym. Wyzwania współczesnego świata postawiły przed nasza szkoła przygotowanie naszych uczniów do przyszłego życia jako obywateli Europy, Polski i regionu. Nasza szkoła przystępując do projektu ,,Szkoła demokracji-szkoła samorządności” postawiła sobie za cel ukształtowanie przyszłego aktywnego obywatela, przestrzegającego praw demokracji i praw człowieka .

Aktywność obywatelska jest tu pojmowana także jako odpowiedzialność za swoich współobywateli. Młodzież wdrażana od najmłodszych lat do aktywności, odpowiedzialności społecznej z pewnością będzie rozwijała te cechy w dorosłym życiu. Nasza szkoła od zawsze realizowała zasady demokracji i stara się ich przestrzegać w odniesieniu do pracowników, uczniów i rodziców. W szkole funkcjonuje Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz samorząd Uczniowski. Dowodzą tego nasze dotychczasowe działania  których dokonujemy na co dzień oraz podczas ogólnoszkolnych akcji.

 

DEMOKRACJA W NASZEJ SZKOLE

 

  Uczniowie naszej szkoły, hołdując zasadom demokracji, corocznie uczestniczą w ogólnoszkolnych wyborach do Samorządu Uczniowskiego .Wybory są zawsze poprzedzone kampania wyborczą na rzecz kandydatów. Wybrani przedstawiciele uczniów będąc członkami samorządu, mają możliwość negocjowania z nauczycielami i władzami szkoły w sprawach dotyczących uczniów. Zawsze we wrześniu każdego roku nasza szkoła organizuje rajdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Młodzież ma wówczas możliwość lepszego poznania siebie i wychowawców. Jest to także okazja do wymiany poglądów i zainicjowania współpracy.

Władze naszej szkoły i wychowawcy zawsze są otwarci na propozycje uczniów dotyczące organizacji wyjazdów do kina, teatru czy udziału w imprezach kulturalnych. Zespół Szkół w Bliżynie to także miejsce tolerancji bez której demokracji trudno byłoby funkcjonować. Swobodny dostęp do nauki mają u nas uczniowie reprezentujący różne wyznania i światopogląd. Jako obywatele Polski, Europy i świata społeczność szkoły przyłącza się co roku do wielkiej akcji ,,Sprzątanie Świata”, ucząc się tym samym aktywności i odpowiedzialności społecznej.

  Hołd demokracji i jej zasadom wspólnie jest oddawana zawsze podczas obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku uroczystości te przebiegały pod hasłem: ,,Nieśmiertelna póki my żyjemy”. Treść akademii przypominała jak ważne w życiu każdego narodu i państwa jest przestrzeganie zasad demokracji , praworządności i uczciwości oraz wiara w zwycięstwo wolności, będącej niezaprzeczalnym prawem każdego narodu i człowieka.

 

REALIZACJA PROJEKTU ,,SZKOŁA DEMOKRACJI-SZKOŁA SAMORZĄDNOŚCI”

 

  W ramach programu Ośrodka Rozwoju edukacji pod nazwą ,,Szkoła demokracji-szkoła samorządności” do którego nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2013/2014 zostały powzięte pierwsze działania.

  Rada pedagogiczna odbyła już dwie rady szkoleniowe pod okiem ekspertów koordynatorów Podczas rad nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy, poszerzali swoją wiedzę w kwestiach praw człowieka i demokracji oraz dyli diagnozowani poprzez wypełnianie anonimowych ankiet ,,Autoewaluacja stylu nauczania”. Podczas szkoleń nauczyciele otrzymali wskazówki dotyczące sposobu propagowania zasad demokracji wśród uczniów. Przez kolejne dwa miesiące będą zwiększy się wiedza uczniów na temat praw człowieka, wskazane zostaną kardynalne praw których muszą przestrzegać oraz uświadomione zostaną im ich prawa jako uczniów ,przyszłych obywateli i ludzi. Uczniowie zostaną także zdiagnozowani na jakim poziomie znajduje się ich wiedz n.t.demokracji. Będzie się to odbywać na lekcjach wychowawczych poprzez przeprowadzanie ukierunkowanych tematycznie zajęć oraz na wszystkich innych lekcjach jeżeli nauczyciel będzie miał możliwość nawiązania do tematu. Ponadto w szkole już została umieszczona informacja dotycząca projektu i jego treści na tablicy ogłoszeń. Zamieszczono tam szeroki opis zasad demokracji i praw człowieka oraz umieszczono stosowne dokumenty potwierdzające te prawa.

 

Zajęcia realizowane w ramach programu "Szkoła Demokracji".

1.Przeprowadzenie ankiet ,,Przestrzeganie praw człowieka"

2.Realizacja zajść w oparciu o scenariusze Szkoła Podstawowa
"Prawa królika" - kl. 0-3
"Stara Baśń" - kl. 4-6
Gimnazjum
"Słowa, które ranią"

3.Opracowanie przez uczniów plakatów dotyczących przestrzegania praw.
Aleksandra Mróz klasa 2b Gimnazjum "Różne oblicza demokracji ."
Roksana Durlik klasa 3b Gimnazjum "Prawa Człowieka"

4.Przygotowanie wystawki na świetlicy szkolnej pod kierunkiem pani Beaty Kusztal-Wrony "Szczęśliwe dziecko" w odniesieniu do praw dzieci i młodzieży.

5.Realizacja zajęć dydaktycznych na lekcjach języka polskiego w klasie IV SP (odpowiedzialna pani E.Dzierżęcka-Żak

I.Mam prawo być kulturalnie traktowany (prawo do szacunku)
T: Pamiętamy o dobrych manierach. Kultura rozmowy - G.Kasdepke "Powitanie".

1. Zasady kulturalnej dyskusji.

2.Scenki sytuacyjne.

- praca warsztatowa (wypisywanie zwrotów grzecznościowych )

II.Mam prawo do kontaktów z kolegami i przyjaźni.
T: Stworzyć zgrany zespół. Jacy jesteśmy ?  - A. Michaelis "U nas w Ammerlo."
T: Jaki powinien być przyjaciel ? - A.Mickiewicz "Przyjaciele."

1.Podobieństwa i różnice między bohaterami.
2.Stosunek jednych do drugich - wnioski.
3.Rysowanie "drzewka" - prawdziwy przyjaciel w i fałszywy.

III. Mam prawo do rozwijania swoich zdolności, umiejętności, zainteresowań.
T: To, co nas łączy.
T: Moje hobby, moja pasja. Piszemy wypowiedzi o swoich zainteresowaniach.

IV. Mam prawo do korzystania z Internetu w szkole.
T: Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.

1.Analiza reklamy, objaśnienie hasła.
2.Tworzenie nowej, bezpiecznej reklamy.

V.Mam prawo być inny.
T: Dzieci ze szkół w różnych zakątkach świata.

1.Analiza i interpretacja zajęć.
2.Rozmowa na temat ras ludzkich i wzajemnym szacunku.
3.Redagowanie notatki.

VI. Realizacja zajęć przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego p. Irminę Młodawską
SP kl. IV T: Prawa dorosłych - prawa dzieci.
Cele:
-rozumienie pojęć: poszanowanie (respektowanie), egzekwowanie praw.
Gmin: kl. I b T: Prawa dla wszystkich
Cel:
-uświadomienie dzieciom, że ludzi nie można różnicować (gorzej traktować) ze względu na kolor skóry, pochodzenie, niepełnosprawność.
metody: warsztatowa praca w grupach, rysunek, wspólne wykonywanie planszy, ilustracji artykułu 2 "Konwencji o Prawach Dziecka".

VII. Demokracja dawniej a dziś - scenki rodzajowe na l. historii w klasie I Gimnazjum (odpowiedzialna za realizację p. Agnieszka Pasziel ).
VIII. Jasełka Szkolne "Prawa człowieka we współczesnym świecie".

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława Maczka
  26-120 BLIŻYN
  ul. Piaskowa 6
 • (41) 25-41-810
  sekretariat - 100
  dyrektor - 102
  księgowość - 105
  główna księgowa - 104

Galeria zdjęć